I Ching, Yijing or Zhou Yi
"Oracle of the moon": © 2000 LiSe

  Yi Jing, Oracle of the Moon

Jing Fang

The Eight Palaces

 

gōng guà

 宮卦

yí shì guà

 一世卦

èr shì guà

 二世卦

sān shì guà

三世卦

sì shì guà

四世卦

wǔ shì guà

五世卦

yóu hún

 遊魂

guī hún

 歸魂

The Palace of Qián

<

,

i

8

4

2

6

N

 

1

44

33

12

20

23

35

14

The Palace of Zhèn

%

5

g

b

z

c

m

&

 

51

16

40

32

46

48

28

17

The Palace of Kǎn

d

D

#

E

U

T

Q

a

 

29

60

3

63

49

55

36

7

The Palace of Gèn

w

W

X

S

H

K

F

r

 

52

22

26

41

38

10

61

53

The Palace of Kūn

1

!

A

Z

B

M

C

3

 

2

24

19

11

34

43

5

8

The Palace of Xùn

v

V

R

$

*

^

@

x

 

57

9

37

42

25

21

27

18

The Palace of Lí

Y

y

n

h

s

f

k

I

 

30

56

50

64

4

59

6

13

The Palace of Duì

J

j

Y

u

e

q

t

G

 

58

47

45

31

39

15

62

54

 

last update: 01.12.2020

HOME    SITEMAP    MAIL

© LiSe April 2000-2020