I Ching, Yijing or Zhou Yi
"Oracle of the moon": © 2000 LiSe

  Yi Jing, Oracle of the Moon

Enter the lines of your cast