I Ching, Yijing or Zhou Yi
"Oracle of the moon": © 2000 LiSe

  Yi Jing, Oracle of the Moon

List of hexagram images

 

 

 Hexagram 1

32
48
58
63